,

اسکراپر خش انداز


سنجش

توضیحی ندارد

380,000 تومان

مورد استفاده : این دستگاه جهت لایه برداری لوله های پلیمری می باشد.

مشخصات : طول اسکراپر، مطابق استاندارد های موجود لوله %D